Organi

KONGRES

Kongres je najviši organ UGS NEZAVISNOST.

Kongres UGS NEZAVISNOST:

 • usvaja Statut; Povelju i programska dokumenta;
 • utvrđuje opštu politiku UGS NEZAVISNOST;
 • verifikuje izbor članova/ica Glavnog, Statutarnog i Nadzornog odbora;
 • imenuje radna tela Kongresa;
 • usvaja izveštaje o radu organa daje razrešnicu članovima/icama ovih organa;
 • usvaja Poslovnik o radu.

GLAVNI ODBOR

Glavni odbor je najviši organ UGS NEZAVISNOST između dva kongresa.

Glavni odbor UGS NEZAVISNOST:

 • sprovodi programsku orijentaciju i utvrđenu politiku UGS NEZAVISNOST;
 • usvaja i realizuje operativni program rada;
 • priprema i saziva Kongres;
 • podnosi Kongresu Izveštaj o radu;
 • donosi pojedinačne izmene i dopune Statuta i Povelje između dva kongresa;
 • donosi odluke po žalbama na odluke Statutarnog odbora;
 • utvrđuje regionalnu strukturu UGS NEZAVISNOST;
 • donosi odluku o načinu ozbora, broju i strukturi članova/ica i zamenika članova/ica Pokrajinskog odbora UGS NEZAVISNOST za AP Vojvodinu i verifikuje izbor predsednika/ce Pokrajinskog odbora;
 • donosi odluku o načinu izbora, broju i strukturi članova/ica Sekcije žena i Sekcije mladih UGS NEZAVISNOST i verifikuje izbor predsednika/ice;
 • donosi odluke o stvaranju različitih oblika saradnje i saveza sa drugim sindikatima i organizacijama civilnog društva;
 • utvrđuje platformu i stavove u odnosu na izbore i politiku vlada;
 • odlučuje o komercijalnim delatnostima UGS NEZAVISNOST;
 • donosi godišnji finansijski plan i usvaja redovan finansijski izveštaj;
 • na konstitutivnoj sednici Glavnog odbora konstituiše Izvršni odbor;
 • bira i opoziva predsednika/cu, zamenika predsednika, potpredsednike/ce i izvršnog sekretara/ku Glavnog odbora;
 • bira i opoziva predsednika i članove Saveta UGS NEZAVISNOST;
 • odlučuje o prijemu i isključenju oblika organizovanja UGS NEZAVISNOST;
 • na osnovu izveštaja Nadzornog odbora, odlučuje o finansijskim sporovima;
 • donosi odluku o organizovanju generalnog štrajka;
 • odlučuje po žalbama o isključenju;
 • imenuje arbitražu i odlukom utvrđuje postupak;
 • preduzima mere i aktivnosti za zaštitu materijalnog položaja osiguranika korisnika sredstava penzijsko-invalidskog osiguranja;
 • donosi odluke o profesionalnom radu u UGS NEZAVISNOST;
 • donosi, na prvoj redovnoj sednici, Poslovnik o radu.

ČLANOVI GLAVNOG ODBORA >>>

 

IZVRŠNI ODBOR

Na konstitutivnoj sednici Glavnog odbora, u toku rada Kongresa, Glavni odbor formira Izvršni odbor koji čine predsednik/ca, zamenik predsednika/ce, potpredsednici/ce, predsednik/ca Saveta, izvršni sekretar/ka Glavnog odbora i predsednici/ce granskih sindikata koji nisu nosioci navedenih izbornih funkcija.

Izvršni odbor:

 • priprema i sprovodi stavove i odluke Glavnog odbora;
 • donosi odluke o sindikalnim, ekonomsko-socijalnim, finansijskim i drugim pitanjima od interesa za organizaciju;
 • koordinira aktivnosti granskih sindikata;
 • imenuje regionalne poverenike i koordinatore po regionima i gradovima;
 • imenuje direktora/ku Centra za obrazovanje i istraživanja;
 • imenuje predstavnike/ice UGS NEZAVISNOST u bipartitna i tripartitna tela na nacionalnom nivou;
 • imenuje glavnog i odgovornog urednika/cu sajta i periopdičnih elektronskih i štampanih izdanja, kao i odgovornog administratora društvenih mreža;
 • daje saglasnost na zaključivanje Opšteg i granskih (posebnih) kolektivnih ugovora i imenuje svoje članove u zajedničkim pregovaračkim timovima;
 • daje saglasnost za organizovanje štrajkova granskih sindikata, u period najave štrajka;
 • sprovodi finansijski plan UGS NEZAVISNOST;
 • usvaja izveštaj popisnih komisija;
 • preduzima mere i aktivnosti za zaštitu materijalnog položaja osiguranika korisnika sredstava penzijsko-invalidskog osiguranja;
 • obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti Glavni odbor.

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA >>>

 

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor UGS NEZAVISNOST čine predsednici nadzornih odbora granskih sindikata.

Nadzorni odbor vrši nadzor nad korišćenjem celokupne imovine i sredstava, prihoda i rashoda UGS NEZAVISNOST i svih oblika organizovanja u skladu sa Statutom, zakonom i Poveljom, najmanje dva puta godišnje, a ukoliko se uoče nepravilnosti i češće.

Nadzorni odbor vrši nadzor nad poslovanjem Privrednog društva „Nezavisnost”.

Nadzorni odbor nadzire sprovođenje utvrđene finansijske politike i podstiče njeno unapređenje.

Nadzorni odbor ima pravo kontrole finansijskog poslovanja svih organa i oblika organizovanja, a posebno obračuna, uplate i raspodele članarine. Odluke, predloge i zaključke o izvršenim nalazima dostavlja Glavnom odboru na dalju nadležnost. Na inicijativu Glavnog ili Izvršnog odbora, dužan je da vrši kontrolu finansijskog poslovanja sindikalnih povereništava i granskih sindikata.
Nadzorni odbori svih oblika organizovanja su dužni da omoguće vršenje nadležnosti Nadzornog odbora utvrđenih u prethodnom stavu.

U postupku revizije spornih odluka svih oblika organizovanja, koje se odnose na obračun, uplatu i raspodelu članarine, Nadzorni odbor ima pravo uvida u te odluke i pravo predlaganja Glavnom odboru i glavnim odborima granskih sindikata stavljanje van snage tako donetih odluka.

Nadzorni odbor daje mišljenje na izveštaj popisnih komisija.

Ukoliko izabrani član Nadzornog odbora ne prisustvuje na tri uzastopne sednice ili se u njegovom radu uoče i utvrde nepravilnosti i propusti, Glavni odbor ili glavni odbori granskih sindikata mogu zatražiti da se član/ica smeni i izvrši izbor novog.

ČLANOVI  NADZORNOG ODBORA >>>

 

STATUTARNI ODBOR

Statutarni odbor UGS NEZAVISNOST ima 7 članova koji se biraju na osnovu Odluke o načinu izbora, broju i strukturi članova/ica organa UGS NEZAVISNOST.

Statutarni odbor, iz svojih redova, bira predsednika/icu.

Statutarni odbor;

 • daje tumačenje odredbi Statuta UGS NEZAVISNOST I statute granskih sindikata;
 • prati primenu i pokreće inicijativu za izmene i dopune statuta;
 • priprema tekst predloga statuta za kongres;
 • ocenjuje usaglašenost statuta granskih sindikata sa ovim Statutom;
 • razmatra žalbe i zahteve po pitanjima koja su utvrđena statutom.
 • Na odluku Statutarnog odbora može se izjaviti žalba Glavnom odboru UGS NEZAVISNOST koja ne zadržava izvršenje odluke.
 • Odluka Glavnog odbora UGS NEZAVISNOST je konačna.

ČLANOVI STATUTARNOG ODBORA>>>

2017 Izrada Canatlantic, Beograd; Powered By WordPress