Pravna služba

Poštujući statutarna načela i programska opredeljenja, UGS NEZAVISNOST su počeli organizovano da pružaju pravnu zaštitu i pomoć svojim članovima 1995. godine.

Pravna služba (Odeljenje za zakonodavno-pravnu regulativu, pravnu pomoć i zastupanje UGS NEZAVISNOST) formirana je radi pružanja pravne pomoći i zaštite članovima UGS NEZAVISNOST čija su prava iz rada i na osnovu rada ugrožena, ili se krše. Pravo članova na besplatnu pravnu pomoć regulisano je Statutom UGS NEZAVISNOST, čl. 12, stav 1 (alineja 5) i stav 2.

Poslovi pružanja pravne zaštite i pomoći u UGS NEZAVISNOST svrstavaju se u grupu statusnih pravnih poslova i grupu poslova pravne zaštite.

Grupa statusnih pravnih poslova obuhvata sve pravne poslove koji su vezani za:

 • sindikalno organizovanje i delovanje;
 • radno i socijalno zakonodavstvo;
 • primenu i kršenje konvencija Međunarodne organizacije rada u oblasti sindikalnog organizovanja i delovanja, kao i oblasti radnih odnosa.

Poslovi pravne zaštite i pomoći, savetodavne i konsultativne usluge i zastupanje vrše se u okviru Pravne službe UGS NEZAVISNOST u Beogradu, ali i preko advokatkih kancelarija, angažovanih od strane UGS NEZAVISNOST na teritoriji Republike Srbije.

UGS NEZAVISNOST pravnu zaštitu i pomoć pružaju preko pravnih zastupnika UGS NEZAVISNOST i advokatskih kancelarija u: Beogradu, Leskovcu, Trsteniku, Kragujevcu, Nišu, Šapcu, Smederevskoj Palanci, Pančevu, Valjevu, Novom Sadu i Jagodini.

Zastupanje članova UGS NEZAVISNOST vrši se isključivo po prethodno dobijenom uputu za zastupanje, na ime člana kome se usluga pruža, a koji potpisuje i overava predsednik granskog sindikata ili lice koje on ovlasti, a na nivou regionalnog povereništva glavnipoverenik u povereništvu i regionali poverenik, uz prethodnu konsultaciju i pribavljenu pismenu saglasnost predsednika granskog sindikata ili lica koje on ovlasti.

PRAVILNIK O RADU PRAVNE SLUŽBE UGS NEZAVISNOST

SPISAK ADVOKATA I PRAVNIH ZASTUPNIKA UGS NEZAVISNOST

Beograd

 • Kiković Slađana, šef Odeljenja
 • Crnja Nada, pravni zastupnik
 • Pavlović Ivana, pravni zastupnik
 • Nestorović adv. Ana

Beograd-Trstenik

 • Dragutinović adv. Obren

Jagodina

 • Simić adv. Mila

Kragujevac

 • Jovanović adv. Novica

Leskovac

 • Tasić adv. Violeta

Niš

 • Kitić-Zafirska adv. Snežana

Pančevo

 • Zgerđa adv. Dragan

Šabac

 • Petričić V. Adv. Rajko

Smederevska Palanka

 • Bajazit adv. Ivan

Valjevo

 • Kraljević-Jež adv. Jasna

2017 Izrada Canatlantic, Beograd; Powered By WordPress