COIP NEZAVISNOST

Centar za obrazovanje, istraživanja i privatizaciju

Nušićeva 21
11000 Beograd
Tel: 011/ 334 61 32
Tel/fax: 011/ 3244 118
E-mail:
coi-erc@eunet.rs, czap@eunet.rs, zorris@eunet.rs, centarobrazovanje@nezavisnost.org,
centaranalitika@nezavisnost.org, centaristrazivanja@nezavisnost.org i centaroip@nezavisnost.org

UGS NEZAVISNOST izuzetnu pažnju poklanjaju stručnom radu, sa ciljem da svoje zahteve, inicijative i akcije zasnuju na odgovarajućim stručnim i naučnim temeljima, kao i obrazovanju članova i aktivista za sindikalni rad. U nameri da, u što većoj meri, doprinese uspešnom ostvarivanju navedenih zadataka, 1993. godine je formiran Centar za obrazovanje i istraživanja (danas Centar za obrazovanje, istraživanja i privatizaciju), kao i Ekspertski tim Centra koji okuplja vrhunske eksperte iz oblasti prava, ekonomije, politikologije i sociologije.

U dobroj meri, zahvaljujući tome, UGS NEZAVISNOST su – u izuzetno nepovoljnim političkim, ekonomskim i socijalnim uslovima – izrasli u jaku, demokratsku organizaciju, sa jasno definisanom unutrašnjom strukturom i strategijom delovanja.

Dosadašnje aktivnosti Centra obuhvatale su, u najvećoj meri, obrazovanje članova i aktivista sindikata, organizovanje naučnih i stručnih skupova, obavljanje ekspertskih poslova (posebno u oblasti privatizacije) za potrebe organa UGS NEZAVISNOST i statističku analizu ekonomsko-socijalne situacije u Srbiji. Pored toga, Centar se bavio i drugim aktivnostima, kao što su marketing i Public Relations, istraživačka i izdavačka delatnost, saradnja sa nevladinim organizacijama i obrazovnim i naučno-istraživačkim ustanovama i institutima u zemlji i inostranstvu…

Polazeći od zahteva i potreba UGS NEZAVISNOST (kako centrale i granskih sindikata, tako i povereništava u preduzećima), kao i pedagoških i metodološkoh načela koje je neophodno primeniti u uspešnom procesu obrazovanja i istraživačkog rada, aktivnosti Centra u narednom periodu, odvijaće se u skladu sa Strategijom delovanja COIP NEZAVISNOST, kroz više različitih formi i sadržaja, na različitim nivoima i u skladu sa specifičnim zahtevima, što sve treba da čini delove jedne komplementarne celine.

Ciljevi i strateški pravci razvoja Centra:

Aktuelna politička i društveno-ekonomska zbivanja na ovim prostorima usmeravaju aktivnost UGS NEZAVISNOST, pre svega, na pitanja privatizacije, ekonomskog, tehnološkog i organizacionog restrukturiranja preduzeća, kolektivnog pregovaranja, uspostavljanja i razvoja socijalnog dijaloga na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, odnosno, učešća i uticaja sindikalnih predstavnika u procesu donošenja zakona kojima se posredno ili neposredno utiče na materijalni i socijalni položaj zaposlenih, zaštitu ljudskih i sindikalnih sloboda i prava, povećanje zarada i kvaliteta života zaposlenih, socijalni dijalog i odnos sa socijalnim partnerima.

Posebno značajnu grupu pitanja čine i unutrašnja demokratska organizacija, širenje mreže i osposobljavanje sindikalnih aktivista za uspešnije delovanje, privlačenje novih članova, finansiranje i materijalno-finansijsko poslovanje sindikata, strateško planiranje koje uključuje i odnose sa drugim sindikatima na principima solidarnosti i odbrane minimuma zajedničkih interesa zaposlenih, kao i odnos sa političkim strankama i akterima civilnog društva.

Kako bi navedene aktivnosti, u što većoj meri, doprinele uspešnoj zaštiti interesa zaposlenih, i kako bi delovanje sindikalnih predstavnika bilo komplementarno sa ukupnim delovanjem i stavovima organa UGS NEZAVISNOST na svim nivoima, Centar deluje kao snažan pokretački i kohezioni faktor tog procesa i, u tom smislu, se pridržava sledećih načela i principa delovanja:

  • Podsticanje veće angažovanosti članstva, solidarnosti, stručnosti i odgovornosti u svim aktivnostima sindikata, jačanje demokratskih odnosa i snaga unutar sindikata i preduzeća u kojima UGS NEZAVISNOST imaju svoje članstvo i privlačenje novih članova;
  • Promovisanje dijaloga o konceptima ekonomskih i socijalnih reformi i transformacije u Srbiji i pružanje pomoći članstvu u različitim fazama privatizacionog i postprivatizacionog procesa;
  • Jačanje sopstvenih kapaciteta za kvalitetnu pripremu i realizaciju projektnih zadataka (istraživanja, analiza i sl.), širenje kruga partnerskih organizacija (javne institucije, ministarstva i državne agencije, nevladine organizacije, zavodi za naučno-istraživački rad, obrazovne institucije i sl.) i razvoj odnosa sa njima, zasnovanog na obostranom interesu;
  • Podsticanje stalne i otvorene komunikacije sa članstvom i najširom javnošću;
  • Podsticanje edukativnih programa, studijskih poseta i razmene iskustava sa sindikatima drugih zemalja, saradnja sa međunarodnim sindikalnim stručnjacima i ekspertima sindikata drugih zemalja, posebno u kontekstu regionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi i uključivanje u regionalne projekte;
  • Jačanje Sekcije žena i Sekcije mladih UGS NEZAVISNOST, kroz promociju i afirmaciju njihovih specifičnih profesionalnih, radnih, socijalnih i sindikalnih prava i interesa.

2017 Izrada Canatlantic, Beograd; Powered By WordPress