Savet UGS NEZAVISNOST

Statut UGS NEZAVISNOST

Član 48.

Savet UGS NEZAVISNOST je telo Glavnog odbora, osnovano sa ciljem razvoja i unapređivanja pozicije Sindikata na domaćem i međunarodnom planu.

Savet učestvuje u definisanju strategije i programa rada UGS NEZAVISNOST, razmatra aktuelna politička, ekonomska, socijalna i društvena zbivanja u zemlji i na međunarodnom planu, posebno u procesu evrointegracija, predlaže Glavnom odboru konkretne mere i akcije i učestvuje u njihovoj realizaciji.

Glavni i Izvršni odbor su u obavezi da razmatraju obrazložene inicijative i predloge Saveta i da se izjasne o njima.

U skladu sa odlukom Glavnog i Izvršnog odbora UGS NEZAVISNOST, članovi/ce Saveta mogu da predstavljaju UGS NEZAVISNOST u zemlji i inostranstvu.

Savet broji 5 članova/ica, bira ga Glavni odbor iz redova najistaknutijih sindikalnih aktivista/kinja, uglednih naučnih, političkih i javnih ličnosti.

Predsednik/ca i članovi/ce Saveta biraju se na prvoj konstitutivnoj sednici Glavnog odbora.

Predsednik/ca Saveta je, po funkciji, član/ica Glavnog odbora, sa pravom odlučivanja.

Članovi/ce Saveta, po pozivu, prisustvuju sednicama Glavnog odbora, bez prava odlučivanja.

Troškove rada Saveta snosi UGS NEZAVISNOST.

Iz redova članova/ica Saveta i drugih stručnjaka, mogu se formirati ekspertski timovi za analizu i istraživanje pitanja od interesa za UGS NEZAVISNOST.

ČLANOVI SAVETA UGS NEZAVISNOST

1. Zoran Stojiljković, Fakultet političkih nauka, Beograd, predsednik
2. Boža Drašković, Institut ekonomskih nauka, Beograd, član
3. Ana Manojlović, Friedrich Ebert Stifftung, Beograd, članica
4. Mihail Arandarenko, Ekonomski fakultet, Beograd, član
5. Nataša Vučković, Fondacija Centar za demokratiju, član

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana. Powered by AnyDesk Srbija