Ko smo mi

Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“ –  UGS NEZAVISNOST okupljaju zaposlene u javnom i privatnom sektoru,  sindikalno organizovanih u 9 granskih sindikata i 3 oblika organizovanja.

Osnovani smo 1991. godine, kao odgovor na rastuću društveni krizu, siromaštvo, nezaposlenost, nacionalizam i rat. U teškim okolnostima za delovanje sindikata, zalagali smo se za trajna, strateška, demokratska rešenja društvene krize i time sticali ugled među radništvom i društvom u celini. Uspeli smo da ostanemo svoji, autonomni i  hrabri, da se borimo za svoje ideje i ciljeve nezavisnog sindikalnog pokreta, da ohrabrimo ljude da nam priđu, da postanemo relevantni i reprezentativni.

Nezavisni smo od državnih organa, poslodavaca, političkih partija i verskih zajednica. Naša vizija je evropska, socijalno odgovorna Srbija. Punopravni smo član Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC), Evropske konfederacije sindikata (ETUC) i Regionalnog sindikalnog saveta SOLIDARNOST.

Kao reprezentativna sindikalna centrala, član smo Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, u okviru kojeg se zalažemo za demokratsko i humano radno zakonodavstvo, usklađeno sa najprogresivnijim međunarodnim standardima.

Na nivou sektorskog/bipartitnog socijalnog dijaloga, kroz rad naših granskih sindikata, borimo se za kvalitetne kolektivne ugovore, kao i za kolektivne ugovore na nivou preduzeća/ustanove. Bezbednost i zdravlje na radu naših članova, ali i svih radnika, su nam prioritet.

UGS NEZAVISNOST, u procesu usklađivanja i prilagođavanja nacionalnog zakonodavstva sa evropskim standardima i normama, zastupaju i štite interese zaposlenih u oblastima:

 • socijalnog dijaloga i njegovih institucija;
 • radnog i socijalnog zakonodavstva;
 • zaštite ekonomsko-socijalnog položaja zaposlenih;
 • pravne zaštite;
 • bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine;
 • ekonomske, monetarne, finansijske i poreske politike;
 • zdravstvene i socijalne zaštite;
 • prava penzionera;
 • obezbeđivanja i unapređivanja rodne jednakosti, prava mladih, invalida rada i borbe protiv svih oblika diskriminacije;
 • kulturnih interesa;
 • politike opšteg i stručnog obrazovanja i saodlučivanja radnika;
 • i drugim oblastima koje utvrde nadležni organi UGS NEZAVISNOST.

Ciljevi i načela UGS NEZAVISNOST su:

 • stvaranje demokratski uređenih odnosa u svim oblastima društvenog i političkog života;
 • suočavanje građana i zaposlenih sa realnom političkom, ekonomskom i socijalnom situacijom i stvaranje realne
 • strategije za izlazak iz dugogodišnje krize;
 • pun razvoj insitutcionalnih mehanizama socijalnog dijaloga;
 • moderna tržišna privreda zasnovana na partnerstvu rada i kapitala;
 • borba protiv korupcije i organizovanog kriminala;
 • razvijen sistem demokratskih institucija u čijem je centru građanin;
 • pravna i socijalna država lišena monopola;
 • kompetentna i stranački nezavisna javna uprava;
 • individualne i kolektivne slobode i prava;
 • razvijanje jednakosti, solidarnosti, tolerancije i rodne ravnopravnosti;
 • višestranačka parlamentarna demokratija;
 • saradnja sa drugim sindikatima, zasnovana na principima sindikalne solidarnosti i jačanja demokratskog sindikalnog pokreta.

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana. Powered by AnyDesk Srbija