Pojmovnik

  1. Međunarodna organizacija rada (MOR) - International Labor Organization (ILO)

    MOR je osnovan 1919. godine, Versajskim ugovorom o miru, sa statusom samostalne organizacije vezane za Društvo naroda. Nakon osnivanja organizacije Ujedinjenih nacija transformisana je u specijalizovanu agenciju Ujedinjenih nacija za oblast rada, radnih odnosa i socijalne politike. Osnovana je na tripartitnom principu: u radu MOR učestvuju predstavnici vlada, poslodavaca i radnika. Načelo tripartitnosti je primenjeno u celokupnom načinu rada ove organizacije, pa je tako i na godišnjim konferencijama. Republika Srbija je član MOR od njenog osnivanja. U tom periodu, dva puta je bila izvan njenog članstva. Prvi put od 1949. do 1951. godine, a drugi put od 1993. do 2000. godine. Od ukupno donete 185 konvencije ove organizacije, Republika Srbija je ratifikovala 76. Predstavnici UGS NEZAVISNOST učestvuju u radu redovnih godišnjih konferencija koje se održavaju u Ženevi zajedno sa kolegama iz Saveza samostalnih sindikata Srbije, Unije poslodavaca Srbije i predstavnicima Vlade Srbije. U skladu sa Ustavom MOR, sredstva za učešće nacionalnih delegacija obezbeđuju se iz državnog budžeta.
  2. Evropska konfederacija sindikata (EKS) - European Trade Union Confederation (ETUC)

    ETUC predstavlja i zastupa interese 45 miliona članova organizovanih u 89 sindikalnih organizacija iz ukupno 39 evropskih zemalja, kao i radnika organizovanih u 10 evropskih sindikalnih federacija. Osnovan je 1973. godine sa sedištem u Briselu. UGS NEZAVISNOST su član EKS od oktobra 2014. godine i punopravno učestvuju u radu svih njegovih organa i tela. Pre  članstva UGS NEZAVISNOST su imali status posmatrača u ovoj najznačajnijoj sindikalnoj organizaciji u Evropi. Poslednji Kongres EKS održan je u oktobru 2015. godine u Parizu. Platforma ove organizacije zasniva se na Evropi postavljenoj na temeljima prosperiteta, socijalne pravde i demokratije.
  3. Međunarodna konfederacija sindikata (MKS) - International Trade Union Confederation (ITUC)

    MKS predstavlja i zastupa interese 181.715.577 članova organizovanih u 340 sindikalnih organizacija u 163 zemlje i teritorije, sa sedištem u Briselu. Osnivački kongres, koji je bio Kongres ujedinjenja tada Međunarodne konfederacije slobodnih sindikata (MKSS) i Svetske konfederacije rada (SKR) održan je 2014. godine u Berlinu. UGS NEZAVISNOST su član MKS (a pre toga i MKSS) i učestvuju punopravno u radu svih njegovih organa i tela. Osnovna misija MKS jeste da promoviše i brani prava i interese radnika kroz međunarodnu saradnju sindikata, sprovođenje globalnih kampanja i zastupanje interesa radnika pred najznačajnijim međunarodnim institucijama.

2023. UGS Nezavisnost. Sva prava zadržana.